Klima hitze eco slim evs 50.


Cake mixture Plaited bun Knead ingredients briefly at setting klima hitze eco slim evs 50, then 2 minutes at setting 2. Maximum quantity: 1½ x pierderea în greutate simptomul hiv precoce recipe Tips: — Process ingredients such as candied lemon peel, candied orange peel etc. Dice the cucumbers and the meat on setting 2.

Dice pickled gherkins on setting 2. Dice the ham and the cucumbers on setting 2. Dress with sour cream and mayonnaise.

MCM5529_Buch 1 50904709931

Dice the boiled, but already cooled potatoes, the eggs, the cucumbers and the crab meat on setting 1. Dice the cooked meat on setting 2. Yoghurt dressing g yoghurt g sour cream 1 clove of garlic 1 tsb. Soups and Sauces Cream of cauliflower soup for approx.

libramed pastile de slabit pareri fox 13 știri pierdere în greutate de ancorare

Do not allow to boil any longer. Tip: Following this receipe, broccoli can also be made into a soup.

Navigation menu

Dice the cucumbers, the radishes, the sausage or the chicken breast on setting 2. Tomato sauce serves 2 g soft tomatoes 1 onion 30 g fat 2 tbsp. Peel onion and chop into small pieces.

Brown chopped onion in fat, add mashed tomato and sear for a short period of time, dust with flour and mix.

Încărcat de

Add tomato pulp and water and bring to the boil whilst stirring. Season sauce and boil for 30 minutes at a low heat. Season to taste. Mayonnaise Basic recipe 1 egg 1 tsp. Maximum quantity: 2 x basic recipe Tip: Egg yolk mayonnaise can be prepared easily with the whipping beating disc. Only the egg yolk is used instead of the whole egg.

  • Manual Robot Bosch Mcm [pqn8pdre9y41]
  • Manual Robot Bosch Mcm
  • Пока бульдозер поднимался по склону горы, Николь разглядывала пирамиду, в которой еще недавно пребывала.
  • Ты увидишь его с обсервационной палубы, - проговорила Синий Доктор, сидевшая возле .

Tip: This recipe can be used to make sorbet from other fruits, e. Õ¹o¹ õæe®¹poÿpå¢op ¯o²¸o åcÿoæ¿μo­a¹¿ ¹oæ¿®o ªæø ÿepepa¢o¹®å ¹a®o¨o ®oæåñec¹­a ÿpoªº®¹o­ å ­ ¹eñe¸åe ¹a®o¨o ­pe¯e¸å, ®o¹op¾e xapa®¹ep¸¾ ªæø ªo¯aò¸e¨o xoμø¼c¹­a c¯o¹på¹e ªoÿoæ¸å¹e濸º÷ ¢poò÷pº «Peýeÿ¹¾ å pe®o¯e¸ªaýåå».

O¹æåñåø o¢oμ¸añe¸¾ coo¹­e¹c¹­º÷óå¯ o¢paμo¯. Coxpa¸å¹e, ÿo²a溼c¹a, å¸c¹pº®ýå÷ ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ­ ¸aªe²¸o¯ ¯ec¹e. Åcÿoæ¿μº¼¹e õæe®¹poÿpå¢op ¹oæ¿®o ­ ®o¯ÿæe®¹e c íåp¯e¸¸¾¯å ÿpå¸aªæe²¸oc¹ø¯å. Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢μop O¹®po¼¹e, ÿo²a溼c¹a, c¹pa¸åý¾ c påcº¸®a¯å. Õæe®¹poÿpå¢op cæeªºe¹ ÿoª®æ÷ña¹¿ å õ®cÿæºa¹åpo­a¹¿ ¹oæ¿®o c ºñe¹o¯ ªa¸¸¾x, ÿpå­eªe¸¸¾x ­ íåp¯e¸¸o¼ ¹a¢æåñ®e. Õæe®¹poÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¹oæ¿®o ­ cæºñae, ecæå º ca¯o¨o ÿpå¢opa å e¨o ce¹e­o¨o ò¸ºpa ¸e¹ ¸å®a®åx ÿo­pe²ªe¸å¼.

He ÿoªÿºc®a¼¹e ªe¹e¼ ¢æåμ®o ® õæe®¹poÿpå¢opº.

Manual Robot Bosch Mcm5529

Hå®o¨ªa ¸e oc¹a­æø¼¹e ªe¹e¼ ¢eμ ÿpåc¯o¹pa, ñ¹o¢¾ o¸å ¸e åcÿoæ¿μo­aæå ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op ­ ®añec¹­e å¨pºò®å. Æåýa ¹a®²e å ªe¹å c ÿo¸å²e¸¸¾¯ ­ocÿpåø¹åe¯ op¨a¸a¯å ñº­c¹­ åæå ªºòe­¸o¢o濸¾e, a ¹a®²e æåýa, ¸e o¢æaªa÷óåe ªoc¹a¹oñ¸¾¯å oÿ¾¹o¯ å μ¸a¸åø¯å, ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ªo沸¾ ca¯oc¹oø¹e濸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¢¾¹o­¾¯ ÿpå¢opo¯, a ¹oæ¿®o ÿoª ÿpåc¯o¹po¯ åæå ­ cæºñae, ecæå o¸å ÿoæºñåæå ÿoªpo¢¸¾¼ 23 ru å¸c¹pº®¹a² ÿo ÿpa­å濸o¯º åcÿoæ¿μo­a¸å÷ ¢¾¹o­o¨o ÿpå¢opa o¹ æåýa, o¹­e¹c¹­e¸¸o¨o μa åx ¢eμoÿac¸oc¹¿.

Bå殺 åμ poμe¹®å cæeªºe¹ åμ­æe®a¹¿ ÿocæe ®a²ªo¨o åcÿoæ¿μo­a¸åø õæe®¹poÿpå¢opa, ÿepeª e¨o ñåc¹®o¼ å c¢op®o¼, ecæå ­¾ ÿo®åªae¹e ÿo¯eóe¸åe åæå klima hitze eco slim evs 50 cæºñae ­oμ¸å®¸o­e¸åø ¸eåcÿpa­¸oc¹å. Ce¹e­o¼ ò¸ºp ¸e ªoæ²e¸ pacÿoæa¨a¹¿cø ­ ¸eÿocpeªc¹­e¸¸o¼ ¢æåμoc¹å o¹ oc¹p¾x ®po¯o® å ¨opøñåx ÿo­epx¸oc¹e¼. Oc¸o­¸o¼ ¢æo® õæe®¹poÿpå¢opa ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸eæ¿μø ÿo¨pº²a¹¿ ­ ­oªº å ¸å®o¨ªa ¸eæ¿μø ¯¾¹¿ ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe. Õ®cÿæºa¹aýåø ¥epeª åcÿoæ¿μo­a¸åe¯ ®ºxo¸¸o¨o ®o¯¢a¼¸a å ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼ ­ ÿep­¾¼ paμ åx cæeªºe¹ ¹óa¹e濸o ÿoñåc¹å¹¿ c¯.

Bo ­pe¯ø pa¢o¹¾ õæe®¹poÿpå¢opa ¸å®o¨ªa ¸e oÿºc®a¼¹e pº®º ­ c¯ecå¹e濸º÷ ñaòº. Hacaª®å ¯o²¸o μa¯e¸ø¹¿ ¹oæ¿®o ÿocæe ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å ÿpå­oªa. M¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸¾¼ ¸o² 6b Påcº¸o® Klima hitze eco slim evs 50 ªæø åμ¯eæ¿ñe¸åø, ÿepe¯eòå­a¸åø å μa¯eòå­a¸åø. Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø o¢ oc¹p¾e æeμ­åø ¸o²a! Mo²¸o ¢pa¹¿cø ¹oæ¿®o μa ÿæac¹¯acco­¾¼ ®pa¼ pºñ®å ¯¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸o¨o ¸o²a.

B¾c¹ºÿ ¸a c¯ecå¹e濸o¼ ñaòe ªoæ²e¸ ­o¼¹å ªo ºÿopa ­ ÿaμ oc¸o­¸o¨o ¢æo®a õæe®¹poÿpå¢opa. B¾c¹ºÿ ®p¾ò®å ªoæ²e¸ ªo ºÿopa ­o¼¹å ­ ÿaμ oc¸o­¸o¨o ¢æo®a ®ºxo¸¸o¨o ®o¯¢a¼¸a. Åμ­æe®å¹e ¹oæ®a¹eæ¿ å μa¨pºμå¹e ÿpoªº®¹¾ ñepeμ o¹­epc¹åe ­ ®p¾ò®e.

Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate. Do not use if the cord or appliance is damaged. Keep children away from the appliance.

He oÿºc®a¼¹e pº®º ­ o¹­epc¹åe ªæø ªo¢a­æe¸åø ÿpoªº®¹o­. C¯ecå¹e濸º÷ ñaòº cæeªºe¹ oÿopo²¸ø¹¿ ÿpe²ªe, ñe¯ o¸a ¸aÿoæ¸å¹cø ¸ac¹oæ¿®o, ñ¹o ¸apeμa¸¸¾e åæå ¸aò帮o­a¸¸¾e ÿpoªº®¹¾ ¸añ¸º¹ ªoc¹a­a¹¿ ªo ªep²a¹eæø ªåc®o­.

C¸å¯å¹e c ªep²a¹eæø ¯¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸¾¼ ¸o² åæå ªåc®-c¢å­a殺. C¸å¯å¹e ªåc®å. Co®o­¾²å¯aæ®a ªæø ýå¹pºco­¾x 6h Påcº¸o® F ªæø ÿoæºñe¸åø co®a åμ ¹a®åx ípº®¹o­, ®a® aÿeæ¿c帾, ¨pe¼ÿípº¹¾, æå¯o¸¾.

  • Спросил .
  • Зачем этим октопаукам потребовалось, чтобы мы поднялись туда?.

Bce pa¢o¹¾ ªo沸¾ ­¾ÿoæ¸ø¹¿cø ¹oæ¿®o ÿpå μa®p¾¹o¯ μaó幸o¼ ®p¾ò®o¼ 2 ÿpå­oªe ¯å®cepa. Cæeªå¹e μa ºpo­¸e¯ ÿoæºñae¯o¨o co®a.

ce trebuie sa nu mananci ca sa slabesti marina sousa pierdere în greutate

Cæå­a¼¹e co® åμ ñaòå ÿpe²ªe, ñe¯ e¨o ºpo­e¸¿ ªoc¹å¨¸e¹ ¸å²¸e¨o ®paø ­c¹a­®å. Cæeªå¹e μa ºpo­¸e¯ ÿoæºñae¯o¨o ÿ÷pe. Cæå­a¼¹e ÿ÷pe åμ ñaòå ÿpe²ªe, ñe¯ e¨o ºpo­e¸¿ ªoc¹å¨¸e¹ ¸å²¸e¨o ®paø ­c¹a­®å.

Hå®o¨ªa ¸e ­c¹a­æø¼¹e ÿaæ¿ý¾ ­ ºc¹a¸o­æe¸¸oe ÿpåcÿoco¢æe¸åe ªæø ¸apeμa¸åø ÿpoªº®¹o­ ®º¢å®a¯å! Robert Bosch Hausgeräte GmbH ru ¸å¯a¸åe! Ecæå ÿpåcÿoco¢æe¸åe ªæø ¸apeμa¸åø ®º¢å®a¯å åcÿoæ¿μºe¹cø ¸e ÿo ¸aμ¸añe¸å÷, ­ åμ¯e¸e¸¸o¯ coc¹oø¸åå åæå ¸eÿpa­å濸o, ¹o μa ­oμ¯o²¸¾e ¸eåcÿpa­¸oc¹å íåp¯a Robert Bosch Hausgeräte GmbH ¸e ¸ece¹ ¸å®a®o¼ o¹­e¹c¹­e¸¸oc¹å. Õ¹o åc®æ÷ñae¹ ¹a®²e o¹­e¹c¹­e¸¸oc¹¿ μa ÿo­pe²ªe¸åø ¸aÿp.

Bine ați venit la Scribd!

Robert Bosch Hausgeräte GmbH C®opoc¹¿ ÿepepa¢o¹®å cæeªºe¹ ­¾¢åpa¹¿ ­ μa­åcå¯oc¹å o¹ ¸apeμae¯¾x ÿpoªº®¹o­. Ba²¸aø å¸íop¯aýåø: — B ÿpoªº®¹ax ¸e ªo沸o ¢¾¹¿ ®oc¹e¼, ®oc¹oñe® åæå ÿpoñåx ¹­epª¾x coc¹a­¸¾x ñac¹e¼. B¾e¯®å ­o ­c¹a­®e å ªep²a¹eæe ªo沸¾ co­ÿaªa¹¿! C¹peæ®a ¸a ÿpåcÿoco¢æe¸åå ªo沸a co­ÿaªa¹¿ co c¹peæ®o¼ ¸a pºñ®e ñaòå! Ecæå ­ õ¹o¯ ec¹¿ ¸eo¢xoªå¯oc¹¿, ¹o ÿpoªº®¹¾ ÿpeª­apå¹e濸o ¯o²¸o åμ¯eæ¿ñ广.

Ÿíop¯aýåø ªæø ÿoæ¿μo­a¹eæø: Bo ­pe¯ø ÿepepa¢o¹®å paμæåñ¸¾x ÿpoªº®¹o­ ÿå¹a¸åø ªæø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ¢æ÷ªa ÿo peýeÿ¹º ¸e¹ ¸eo¢xoªå¯oc¹å ­pe¯ø o¹ ­pe¯e¸å c¸å¯a¹¿ å ñåc¹å¹¿ ÿpåcÿoco¢æe¸åe ªæø ¸apeμa¸åø ÿpoªº®¹o­ ®º¢å®a¯å.

Åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å. Åμ­æe®å¹e åμ ñaòå ÿpåcÿoco¢æe¸åe ªæø ¸apeμa¸åø ®º¢å®a¯å. C ÿo¯oó¿÷ cÿeýåa濸o¨o ÿpåcÿoco¢æe¸åø ºªaæå¹e åμ pe²ºóe¼ peòe¹®å oc¹a¹®å ÿpoªº®¹o­ ÿå¹a¸åø. Hå®o¨ªa ¸e oÿºc®a¼¹e pº®º ­ ¯å®cep, ºc¹a¸o­æe¸¸¾¼ ¸a oc¸o­¸o¼ ¢æo®!

Må®cep pa¢o¹ae¹ ¹oæ¿®o c ÿpoñ¸o μa®pºñe¸¸o¼ ®p¾ò®o¼. Må®cep ¯o²¸o ÿo­peªå¹¿. Heæ¿μø ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ ¸å®a®åe μa¯opo²e¸¸¾e ÿpoªº®¹¾ μa åc®æ÷ñe¸åe¯ ®º¢å®o­ ÿåóe­o¨o 濪a.

cea mai bună băutură de cafea pentru pierderea în greutate cum să pierzi grăsime bumps

Må®cep ¸e ªoæ²e¸ pa¢o¹a¹¿ ­xoæoc¹º÷. C¯eòå­a¸åe ¸å¯a¸åe! ѹo¢¾ ¯å®cepo¯ ¯o²¸o ¢¾æo ­ocÿoæ¿μo­a¹¿cø, c¹a®a¸ ¯å®cepa å c¯ecå¹e濸aø ñaòa ªo沸¾ ¢¾¹¿ ºc¹a¸o­æe¸¾ ¸a oc¸o­¸o¼ ¢æo® õæe®¹poÿpå¢opa å μa®p¾¹¾ ÿæo¹¸o μa®pºñe¸¸¾¯å ®p¾ò®a¯å.

Åμ­æe®å¹e åμ c¯ecå¹e濸o¼ ñaòå ¸acaª®å! B¾c¹ºÿ ®p¾ò®å ªoæ²e¸ ªo ºÿopa ­o¼¹å ­ ÿaμ pºñ®å ¯å®cepa.

pierderea în greutate vidant cum să eliminați depozitele de grăsime din pancreas

Haòa pe®o¯e¸ªaýåø: ¯å®cep æºñòe ­ce¨o oñåóa¹¿ cpaμº ÿocæe åcÿoæ¿μo­a¸åø, ®a® º®aμa¸o ­ paμªeæe «Ñåc¹®a å ºxoª». Ñåc¹®a å ºxoª Oÿac¸oc¹¿ õæe®¹påñec®o¨o ºªapa! He ÿoæ¿μº¼¹ec¿ a¢paμå­¸¾¯å ñåc¹øóå¯å cpeªc¹­a¯å. K Baòe¯º c­eªe¸å÷: ÿpå ÿepepa¢o¹®e, ¸aÿpå¯ep, ¯op®o­å åæå ®pac¸o®oña¸¸o¼ ®aÿºc¹¾ ¸a ÿæac¹¯acco­¾x ªe¹aæøx õæe®¹poÿpå¢opa ÿoø­æøe¹cø ý­e¹¸o¼ ¸aæe¹, ®o¹op¾¼ ¯o²¸o ºªaæ广 c ÿo¯oó¿÷ ¸ec®oæ¿®åx ®aÿeæ¿ pac¹å¹e濸o¨o ¯acæa. Ñåc¹®a c¯ecå¹e濸o¼ ñaòå å ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼ Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø o¢ oc¹p¾e æeμ­åø ¸o²a!

Bce ªe¹aæå õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²¸o ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e. Robert Bosch Hausgeräte GmbH Ñåc¹®a co®o­¾²å¯aæ®å ªæø ýå¹pºco­¾x Bce ªe¹aæå õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²¸o ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e. Ko¸ºc co®o­¾²å¯aæ®å æºñòe ­ce¨o ÿo¯¾¹¿ co ­cex c¹opo¸ ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe cpaμº ÿocæe åcÿoæ¿μo­a¸åø.

B õ¹o¯ cæºñae oc¹a¹®å ípº®¹o­o¼ ¯ø®o¹å ¸e ÿpåcox¸º¹ ® ®o¸ºcº. Ñåc¹®a ­c¹a­®å-¹ep®å Påcº¸o® H ©æø ºªo¢c¹­a ñåc¹®å paμ¢epå¹e ­c¹a­®º¹ep®º. Ñåc¹®a ¯å®cepa Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø o¢ oc¹p¾e æeμ­åø ¸o²a! ƺñòe ­ce¨o ñåc¹å¹¿ ¯å®cep cpaμº ÿocæe åcÿoæ¿μo­a¸åø. C¹a®a¸ ¯å®cepa, ®p¾ò®º å ­opo¸®º klima hitze eco slim evs 50 ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e. Ho²e­º÷ ­c¹a­®º cæeªºe¹ ¯¾¹¿ ¸e ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e, a ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe ¸o ¸e oc¹a­æø¹¿ ªoæ¨o æe²a¹¿ ­ ¸e¼.

B¾æe¼¹e ¯¾æ¿¸º÷ ­oªº å oÿoæoc¸å¹e ¯å®cep ñåc¹o¼ ­oªo¼. Ho²e­aø ­c¹a­®a ­¾¼ªe¹ åμ c¹a®a¸a. C¢op®a ¯å®cepa Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø!

Hå ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ÿpo­oªå¹e c¢op®º ¯å®cepa ¸a oc¸o­¸o¯ ¢æo®e õæe®¹poÿpå¢opa. Kpeÿ广cø ® oc¸o­¸o¯º ¢æo®º ªo沸¾ ¹oæ¿®o ¹e ªe¹aæå, ®o¹op¾¯å ­¾ ¢ºªe¹e ÿoæ¿μo­a¹¿cø.

Cÿeýåa濸¾e ÿpå¸aªæe²¸oc¹å — ªåc®å å¯e÷¹cø ­ cÿeýåaæåμåpo­a¸¸¾x ¯a¨aμå¸ax MUZ45PS1 — ªæø ¸apeμa¸åø ®ap¹oíeæø ípå å ípº®¹o­ ªæø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ípº®¹o­o¨o caæa¹a. MUZ45AG1 — ªæø ¸apeμa¸åø o­oóe¼ ªæø ÿpå¨o¹o­æe¸åø aμåa¹c®åx ¢æ÷ª. MUZ45RS1 — ªæø ò帮o­a¸åø ®ap¹oíeæø ªæø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ®ap¹oíe濸¾x ®æeýe® å ªpa¸å®o­. MUZ45KP1 — ªæø ¸apeμa¸åø å ò帮o­a¸åø o­oóe¼, ípº®¹o­ å c¾pa. C¯ecå¹e濸aø ñaòa c ÿpå¸aªæe²¸oc¹ø¯å Heåcÿpa­¸oc¹¿: Õæe®¹poÿpå¢op ¸e ­®æ÷ñae¹cø.

Eco Slim

Ba²¸aø å¸íop¯aýåø Ecæå ¸eåcÿpa­¸oc¹¿ ºc¹pa¸å¹¿ ¸e ºªac¹cø, ¹o o¢pa¹å¹ec¿, ÿo²a溼c¹a, ­ cep­åc¸º÷ c溲¢º. Ÿíop¯aýå÷ o¢ a®¹ºa濸¾x ¯e¹oªax klima hitze eco slim evs 50 ¾ c¯o²e¹e ÿoæºñ广 º aòe¨o ¹op¨o­o¨o a¨e¸¹a åæå ­ op¨a¸ax ®o¯¯º¸a濸o¨o ºÿpa­æe¸åø ÿo ¯ec¹º aòe¨o ²å¹eæ¿c¹­a. Ñec¸o®, ¯a®c. Peÿña¹¾¼ 溮, ¯a®c. Co®o­¾²å¯aæ®a ªæø ýå¹pºco­¾x ¥oæºñe¸åe co®a Ýå¹pºco­¾e ÿæoª¾, ¯a®c. Bc¹a­®a-¹ep®a ¥accepo­a¸åe O­oóå åæå ípº®¹¾ åμ ®oc¹oñ®o­¾x ÿæoªo­ cæeªºe¹ ºªaæ广 ®oc¹oñ®å ; c¾p¾e, ¯ø¨®åe, cÿeæ¾e ÿæoª¾ ¸aÿpå¯ep, ¹o¯a¹¾, ­å¸o¨paª, ø¨oª¾ ; ¯a®c.

Peýeÿ¹¾ B¾ÿeñ®a ¡åc®­å¹¸oe ¹ec¹o Oc¸o­¸o¼ peýeÿ¹ ¸aÿpå¯ep, ªæø paμ½e¯¸o¼ íop¯¾ Ø 26 c¯ : 3 ø¼ýa klima hitze eco slim evs 50 c¹. Robert Bosch Hausgeräte GmbH ru Xaæa åμ ªpo²²e­o¨o ¹ec¹a Oc¸o­¸o¼ peýeÿ¹ ¨ ¯º®å 25 ¨ c­e²åx åæå 1 ÿa®e¹å® cºxåx ªpo²²e¼ — ¯æ ¹eÿæo¨o ¯oæo®a 1 ø¼ýo, 1 óeÿo¹®a coæå 80 ¨ caxapa 60 ¨ pac¹oÿæe¸¸o¨o å oxæa²ªe¸¸o¨o ²åpa, ýeªpa c ÿoæo­å¸¾ æå¯o¸a.

Ma®cå¯a濸oe ®oæåñec¹­o ¯a¼o¸eμa: 3-®pa¹¸oe ®oæåñec¹­o ÿpoªº®¹o­ åμ oc¸o­¸o¨o peýeÿ¹a Be¸c®å¼ ò¹pºªeæ¿ Oc¸o­¸o¼ peýeÿ¹ ¨ ¯º®å 1 óeÿo¹®a coæå 3 c¹. Haÿå¹®å Aÿeæ¿cå¸o­¾¼ ®o®¹e¼æ¿ ½ æ aÿeæ¿cå¸o­o¨o co®a åμ 6 aÿeæ¿cå¸o­ 2—4 c¹.

Òo®oæaª¸oe ¯oæo®o ¯a®c. Dmba pierdere în greutate å o¨ºpý¾ cæeªºe¹ ¸apeμa¹¿ ¸a ®º¢å®å ¸a 2-¼ c®opoc¹å.

pierdere în greutate rapidă pentru mamele ocupate foaie de calcul de pierdere în greutate cu grafic

O¨ºpý¾ å ¯øco cæeªºe¹ ¸apeμa¹¿ ¸a ®º¢å®å ¸a 2-¼ c®opoc¹å.